Druhy rýmu

Vydáno dne 11.01.2011

Článek pojednává o základním rozdělením rýmu.Při rozboru básně se zaměřujeme, kromě jiných věcí, také na kompozici. Mezi základní prvky kompozice (= to, jak text vypadá) je také druh rýmu, který je v básni použit. V tomto článku se zaměříme na čtyří základní - sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný rým.

Co je to vlastně rým (a verš)

Než se pustím do samotného popisu každého druhu, měli bychom si ze všeho nejdříve řící, co to vlastně rým je.

rým = zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů

Abychom definici úplně porozuměli, připomeňme si ještě, co je to verš:

verš = základní jednotka poezie, v textu mu většinou odpovídá jeden řádek

Rým je v podstatě tedy určitá shoda mezi konci slov na konci veršů, například:

....
Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sv,
ať mi šije n.

(Karel Jaromír Erben: Kytice)

 

E
nevím k čemu bych tě přirovnal
Tři linky táhlý tón tvůj zazní
Telegrafistce někdo lásku lhal?
Tři linky každá stejně pravdi

(Vítězlsav Nezval: Abeceda)

Žákům se někdy pojmy rým a verš pletou. Je dobré si proto zapamatovat, že verš je menší jednotkou než rým,dva verše tvoří většinou jeden rým.

verš a rým

Základní druhy rýmu

Rýmy můžeme dělit několika způsoby, dnes se podíváme na jejich dělení podle toho, jak jsou rýmy rozloženy.

Sdružený rým

Sdružený rým je takový rým, ve kterém se rýmují dva po sobě jdoucí verše. Shoda nastává mezi dvěma sousedícími verši. Tomuto rýmu odpovídá vzorec aabb. Například:

Už to žito na souvrati, (a)
vlní se a v slunci zlatí; (a)
vlň se, vlň se, žitko, zlaté, (b)
čekali jsme dlouho na tě. (b)

(Josef Václav Sládek: Selské písně a české znělky)

 

Jak jsem, olše, měl vás rád (a)
v podvečerní, vonný chlad, (a)
nad vodou, když schýlen sám, (b)
stín váš chvěl se sem a tam. (b)

(Antonín Sova: Květy intimních nálad)

Pomůcka: Někdy může dělat potíže zapamatovat si správný název rýmu k danému vzorci. U tohoto rýmu si můžeme pomoci tím, že rýmující se slova sdružují k sobě, proto sdružený rým.

Střídavý rým

Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým. Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. veršem a 2. verš se 4. veršem. Vzorcem pro tento rým je pak abab. Například:

Zemřela matka a do hrobu dána, (a)
siroty po ní zůstaly; (b)
i přicházely každičkého rána (a)
a matičku svou hledaly. (b)

(Karel Jaromír Erben: Kytice)

 

Někdo se bojí vlastní ženy (a)
A někdo třeba upíra (b)
Někdo je v přítmí vyděšený (a)
Ve tmě už téměř umírá (b)

(Jan Burian: Zubař)

Pomůcka: U střídavého rýmu se střídají verše jednoho rýmu se verši rýmu druhého.

Obkročný rým

Obkročný rým je takový, ve kterém se rýmuje 1. verš se 4. veršem a 2. verš se 3. veršem. Vzorec pro tento rým je abba. Například:

Král Karel s Buškem z Vilhartic (a)
teď zasedli si k dubovému stolu - (b)
ti dva už pili mnohou číši spolu (b)
a zapěli si z plných plic. (a)

(Jan Neruda: Balady a romance)

 

Té, která byla raněna (a)
a sežehnuta bleskem krásy, (b)
básnířky, která vplétala si (b)
krvavé trní do jména. (a)

(Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce)

Přerývaný rým

Přerývaný rým je takový rým, ve kterém se rýmují pouze sudé verše a liché zůstávají bez rýmu. Jinými slovy v tomto rýmu se rýmují pouze 2. verš se 4. veršem, 1. a 3. verš jsou bez rýmu. Vzorec pro tento rým je abcb. Například:

Beruško, (a)
půjč mi jednu tečku! (b)
Třeba tu, (c)
co máš na zadečku. (b)

(Jiří Žáček: Říkanka pro berušku)

 

Jenž čeká, zdali víno jeho (a)
se do brázd vyschlých rozleje, (b)
na snivých květech v jiných světech (c)
zda zavěsí své krůpěje. (b)

(František Gellner: Po nás ať přijde potopa)

Shrnutí

V tomto článku jsme si představili několi kzákladních pojmů poezie. Seznámili jsme se s pojmy verš a rým, charakterizovali jsme si čtyři základní druhy rýmu - sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný. Tyto znalosti se Vám budou hodit nejen při testech z literární teorie, ale využijete je také při rozboru textu. Důležité je si zapomatovat k jednotlivým druhům rýmu jejich vzorec, od něj pak snadno odvodíte také definici jednotlivých rýmů.

Přepis bublinkové nápovědy: