Gramatické jevy: Staré báje a pověsti

Vydáno dne 12.03.2011

V textu ze Starých bájí a pověstí od Aloise Jiráska doplňte správně vynechané gramatické jevy.Upozornění: Tento test patří vzhledem k původnímu znění textu k složitějším testům na našich stránkách, můžete se v něm setkat s méně obvyklými výrazy či spojeními slov. Zároveň byl ponechán původní pravopis, který se může od dnes platných pravidel někdy lišit. Neplatí to však pro doplňované jevy, zde se s žádnými chytáky ze staré češtiny nesetkáte.


„Když pak odešel k otcům, želel ho všechen lid. Popel jeho i zbraň uložil__(1)   do hrobu vedle mohyly Čehov__(2) . Nad ně nade všechny, tenkrát i pak, vynikaly __(3) rokovy dcery jako štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlechtilou i spanilostí tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, tak že byl__(4)   na podiv všem. Z nich Kazi znala všeliké b__(5) lí a koření i jeho moc. Jím hojila různé neduhy; než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je jménem mocných bohů a duchů. Svým mocným slovem a kouzlem žehnání přinutkala často i Sudičky k své vůli a vracela život tam__(6)   kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory __(7) seku poblíž řeky __(8) že, a jenž po ní slul Kazin Hrad. Druhá byla Teta, která dle jména svého vystavěla Tetín, hrad velice pevný na vrchu příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné oběti činit. Sama pak často vstupovala na horu Pohled nad Tetínem na západ __(9) lunce a tu k mračné modle postavené na skále pod starými duby se modlila a často tu ob__(10) ť zažehovala za dne i v teskný soumrak.“

__(11)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) y ; 3) K ; 4) y ; 5) ý ; 6) , ; 7) O ; 8) M ; 9) s ; 10) ě
Přepis bublinkové nápovědy: