Větné členy - základní přehled

Vydáno dne 04.10.2012

V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to, jak se od sebe liší holý, rozvitý a několikanásobný větný člen. Článek je určen především pro žáky nižších ročníků, obsahuje základní informace a celou problematiku nabízí ve zjednodušeném pojetí.Tento článek nemá žádný text…

Každá věta se skládá z větných členů a každý z těchto větných členů plní ve větě nezastupitelnou funkci. V češtině rozlišujeme následující větné členy:

Větný člen může být tvořen jedním slovem (modrý, pes, spal, děti, domů), někdy ho ale může tvořit i spojení více slov (třeba předložky a jména: do školy, na stole, nebo i jiná spojení jako spal bych, bude se učit, začal jsem psát).

Základní a rozvíjející větné členy

Základní větné členy

Tvoří základ věty. Mezi základní větné členy patří podmět a přísudek, představují spolu tzv. základní skladební dvojici. Pokud bychom si představili tvorbu věty jako stavbu domu, tak přísudek a podmět tvoří hlavní stavební kameny, ke kterým poté můžeme přidávat další slova (kameny).

Důležité je tedy zapamatovat si, že podmět a přísudek tvoří základní skladební dvojici, jsou hlavními členy věty, ke kterým se postupně přidávají další větné členy. Ty nazýváme rozvíjejícími větnými členy.

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větný člen rozvíjí vždy jiný člen vět. Říká nám nějaké bližší informace o tomto členu, blíže nám ho určuje. Například: 

zelený klobouk prala prádlo včera pršelo hezky se směje Lenka odcházela smutná šel doleva brána do pekla krásně zpívá

Rozvíjejícími větnými členy jsou:

Větný člen holý, rozvitý a několikanásobný

Každý větný člen může být holý, rozvitý a několikanásobný.

Holý větný člen

Je takový větný člen, který není rozvíjen jiným větným členem. Například:

pes štěkal otec cesta pilný

Jako holý větný člen bereme i větné členy tvořené více slovy, nenechte se zmást větším počtem slov.

Rozvitý větný člen

Rozvíjejí ho další větné členy, které nám dodávají další informace o tomto členu. Na příkladech z minulé části si ukážeme, jak se z holého členu stane rozvitý: 

sousedův pes štěkal na kolemjdoucí člen pes je rozvíjen členem sousedův, člen štěkal je rozvíjen členem na kolemjdoucí
starostlivý otec člen otec je rozvíjen členem starostlivý
dlouhá cesta domů člen cesta je rozvíjen členy dlouhá a domů
velmi pilný člen pilný je rozvíjen členem velmi

V každém příkladu máme vždy tučně zvýrazněny rozvité větné členy.

Několikanásobný větný člen

Vždy se jedná o jakýsi výčet více větných členů jednoho druhu, které jsou na stejné úrovni. U několikanásobného větného členu jsou si všechny jeho části rovny, žádná není nadřazená ostatním. Nejlépe si vysvětlíme několikanásobný větný člen na příkladech:

Pes štěkal na kočku a kolemjdoucího. jedná se o výčet, na koho štěkal
starostlivý a hodný otec otec je starostlivý i hodný, jedná se o výčet vlastností, obě jsou ve větě stejně důležité
Adam, Eva, Josef a Marie šli ven. jedná se o výčet osob, které šly ven

Pokud máme několikanásobný rozvíjející větný člen, pak všechny části tohoto členu musejí rozvíjet stejný člen. Například Pes štěkal na kočku a kolemjdoucího – členy na kočku a kolemjdoucího rozvíjejí oba stejný větný člen štěkal. Jednotlivé části několikanásobného větného členu jsou od sebe odděleny čárkou nebo spojkami.

Závěr

V tomto článku jsme si řekli, jaké větné členy v češtině rozlišujeme a do jakých skupin je můžeme dělit. Řekli jsme si, které členy patří do základní a které do rozvíjejících a také jsme si upřesnili rozdíl mezi holým a rozvitým větným členem. Také už nás nezaskočí spojení několikanásobný větný člen.

O jednotlivých větných členech si povíme v dalších článcích.

Přepis bublinkové nápovědy: