Jak procvičovat přídavná jména

Vydáno dne 16.01.2017

Připravili jsme pro Vás několik tipů, jak s dětmi procvičovat rozpoznávání přídavných jmen. Všechny aktivity navíc pomáhají rozvíjet slovní zásobu a napomáhají lepšímu vyjadřování.Při vysvětlování jednotlivých slovních druhů doporučujeme nabídnou dětem co největší množství aktivit, ve kterých mohou zapojit svou kreativitu a při nichž pracují s přídavnými jmény. Lépe si tak uvědomí, co vlastně přídavná jména vyjadřují a v textu je na základě zažitých příkladů rozeznají. Vyzkoušet můžete i některou z našich aktivit.

Všechny níže uvedené činnosti navíc slouží k rozvoji slovní zásoby. Doporučujeme nová přídavná jména používat při tvorbě různých textů, aby si jejich význam děti opravdu zapamatovaly. Znalost velkého množství přídavných jmen se hodí později při psaní různých popisů. Díky podobným aktivitám se neomezí charakteristika akamaráda pouez an to, že je malý, hubený a hodný.

Jaký může být

Zcela jednoduchá aktivita, kterou už možná znáte a běžně používáte. Stačí napsat na tabuli libovolné podstatné jméno a zadat dětem, aby vymyslely, jaké může být. Ze začátku volíme jednoduchá slova, na která se přídavná jména vymýšlejí snadno (míč, pes, dům, zmrzlina, vlasy apod.), později můžeme zařadit i jména, která vyžadují delší zamyšlení (den, kamarád, zahrada, král, žák před testem, oběd u babičky, Vánoce).

Při častém zařazování lze aktivitu ztížit například tím, že žáci nebudou moci použít „univerzální“ přídavná jména jako malý, velký, starý, hezký, černý…

Kromě toho můžeme připravit několik kartiček s podstatnými jmény a nechat děti losovat, které jméno budou tentokrát popisovat. Zařadit lze také jejich miniatury nebo obrázky.

Hádej, co jsem popisoval

Tento úkol vychází z toho předešlého. žáky rozdělíme do skupin. Každá z nich dostane kartičku s nějakým podstatným jménem. Žáci mají za úkol vymyslet 5 – 10 přídavných jmen, která dané slovo nejlépe charakterizují. Poté přídavná jména přečtou celé třídě. Spolužáci zkouší uhodnout, jaké slovo měla skupina v zadání.

Starším dětem můžeme úkol časově omezit. Aktivitu navíc můžeme zařadit do jakéhokoliv předmětu, pokud potřebujeme zopakovat probírané pojmy.

Napiš co nejvíce přídavných jmen začínajících na…

Další klasika, která děti často baví. Ve skupinách nebo jednotlivě mají za úkol děti napsat co nejvíce přídavných jmen začínajících na zadané písmeno.

Pokud chceme úkol v obtížnosti nějakým způsobem odstupňovat, lze zadat žákům dle jejich schopností různá písmena. Rychlejším žákům nebo žákům s bohatou slovní zásobou, můžeme přiřadit například samohlásku, zatímco žákům s menší slovní zásobou takové písmeno, na které lze vymyslet velké množství přídavných jmen (například s, v, k. m).

Protiklady

Základem této aktivity je vymýšlení přídavných jmen s opačným významem. Můžeme postupovat dvěma způsoby:

  1. Žáci jednotlivě nebo ve skupinkách zapisují co nejvíc přídavných jmen i s jejich opaky ( například hezký – ošklivý, škaredý).
  2. Žáci na papír napíší několik přídavných jmen, ke kterým je potřeba vymyslet slova opačného významu. Po uplynutí zadaného času si navzájem papírky vymění Každý žák tedy pracuje s jiným seznamem slov, než který vymyslel. Jeho úkolem je zapsat ke každému jménu co nejvíce opaků. V tomto případě je potřeba zdůraznit, že žák musí vytvořit řešitelné úkoly a sami řešení svých přídavných jmen znát. Vyhneme se tak zbytečným nepříjemnostem.

Abeceda přídavných jmen

A nakonec něco pro starší žáky, kteří si potřebují zopakovat charakteristiku přídavných jmen. Tuto aktivitu můžeme opět zadat jednotlivě nebo ve skupinách. Cílem je napsat ke každému písmenu abecedy nějaké přídavné jméno. Nejdříve mohou děti pracovat jednotlivě, po nějaké době je můžeme spojit do dvojic a poté do ještě větších skupin. Některá písmena mohou být ještě problematická (x, y, i), proto postupně pracující skupiny zvětšujeme.

Pro vyřešení celého zadání doporučujeme využít knihy a slovníky, ve kterých žáci mohou dohledat chybějící přídavná jména začínající na obtížná písmena. Aby si znalost některých neznámých slov lépe osvojili, mohou zkusit vypracovat ke každému přídavnému jménu příkladovou větu nebo slovní spojení.

Pro úplnost uvádíme možná přídavná jména k některým problematickým písmenům:

Přepis bublinkové nápovědy: