Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slova vs větné členy

Vydáno dne 07.10.2012 od Jana Skřivánková

Jaký vztah mají mezi sebou slova a větné členy? Jsou všechna slova větnými členy? Která slova jako větné členy nebereme? Na tyto a další otázky Vám odpoví náš článek.

Slovo a větný člen rozhodně neznamenají to samé a nemůžeme tyto dva pojmy navzájem zaměňovat.

Slovo je ustálená skupina hlásek (někdy i jedné, ale spíše výjimečně), která má pro mluvčího/uživatele daného jazyka nějaký význam, něco si pod tím slovem představíme, víme, co znamená. Jednotlivá slova jsou od sebe oddělena mezerou, případně interpunkčním znaménkem.

Větný člen pak tvoří nejmenší jednotku ve skladbě věty, je spojen vztahy s jinými větnými členy, členy jsou navzájem propojeny. Rozdíl je také v tom, že slovo si kategorii slovního druhu uchovává nezávisle na postavení ve větě. Změna pozice ve větě má ale už vliv na to, jakým větným členem slovo je. Například:

K tomu tričku se ti hodí zelená sukně. přídavné jméno
Jsi úplně zelená. přídavné jméno
On to nebyl! zájmeno
Půjdu s ním. zájmeno
Chyťte ho, to je on! zájmeno

Slovo zelená je vždy přídavným jménem a slovo on (v různých tvarech) je vždy zájmenem.

Zelená je mou oblíbenou barvou. podmět
Jsi úplně zelená. Radši si sedni. jmenná část přísudku jmenného se sponou
K tomu tričku se ti hodí zelená sukně. přívlastek shodný
Mám rád zelenou. předmět

Vidíte, že slovo zelená (a jeho tvary) je vždy jiným větným členem, mění se i jeho vztahy k dalším větným členům (někdy je větný člen rozvíjející, někdy základní apod.).

Větný člen může být tvořen jedním slovem (pes, běží, krásný, dolů, letadlem), nebo i více slovy, spojením slov (směje se, je hezká, začal si číst, byl bych býval přišel apod, na zahradě).

Na druhou stranu ne každé slovo musí být nutně větným členem. Některá slova jsou součástí jiného větného členu, nejsou tedy samostatným větným členem, ale tvoří větný člen s dalším slovem. Mezi taková slova patří:

předložky
Jsou připojeny ke jménu – například předložka do ve větě šel do školy je spojena se jménem škola a tato dvě slova spolu tvoří příslovečné určení místa.

sponová slovesa
Ta tvoří jeden větný člen se jmény, spojení je prodavačkou tvoří jeden větný člen, a to přísudek jmenný se sponou.

způsobová a fázová slovesa
Ve spojení s infinitivem významového slovesa tvoří jeden větný člen, často přísudek, například musím se učit, začnu se učit, přestanu se učit.

složený slovesný tvar
Ačkoliv je spojení byl bych napsal tvořeno více slovy, jedná se o jeden větný člen, konkrétně přísudek, protože vyjadřuje, co podmět dělal. Ke složeným slovesným tvarům patří podmiňovací způsob (napsal bych), slovesa v trpném rodě (byl zkoušen), budoucí čas nedokonavých sloves (budu číst) a další

zvratná zájmena se, si
Ta se často pojí se slovesem a tvoří s ním přísudek, například usmála se, hraje si

Některá slova jsou z větných členů zcela vyloučena, při větném rozboru se vypouštějí:

spojky
Spojky naznačují vztahy mezi větnými členy, tyto vztahy v rozboru vyjadřujeme graficky (například spojka A vyjadřuje slučovací poměr, který graficky označíme jako „+“, samotná spojka se z rozboru vypouští)

částice
Částice se z rozboru vypouštějí, vyjadřují sice záměr mluvčího, například částice kéž vyjadřuje přání, součástí větných členů ale nejsou.

Z větného rozboru se vynechávají také samostatné větné členy, které nemají vztah k žádnému jinému větnému členu, stojí jakoby mimo větu. K takovým členům patří například:

oslovení
například: Pavlo, Honzo, pane vedoucíosude

někdy citoslovce
Například ve větě Fuj, ten svetr je opravdu ošklivý! není citoslovce větným členem, citoslovce je vytčeno před větu, stojí samostatně. Někdy ale může být citoslovce přísudkem, klasickým příkladem je věta je Žába hop do vody. Může být ale i podmětem, například: Z nory se ozývalo zuřivé vrr.

jednoslovné vsuvky
Patří k nim slova jako myslím, prosím apod. ve větách typu: Je (,)myslím(,) na zahradě, přijď (,)prosím(,) později. Tato slova mohou, ale nemusí být oddělena od zbytku věty čárkou.

Procvičení na závěr

Na závěr si můžete vyzkoušet krátké cvičení. U každé věty vyberte, kolik obsahuje slov a kolik větných členů. U testu najdete i vysvětlení správné odpovědi.

Byl bych býval přišel.
Tato věta obsahuje slov.
Tato věta obsahuje větných členů. 

Ať tě to ani nenapadne!
Tato věta obsahuje slov.
Tato věta obsahuje větných členů. 

Honza a Láďa se vydali na fotbalový zápas.
Tato věta obsahuje slov.
Tato věta obsahuje větných členů. 

Lenka bude asi pracovat v zahradnictví.
Tato věta obsahuje slov.
Tato věta obsahuje větných členů.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: