Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Rod životný vs. neživotný

Vydáno dne 12.03.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, jak u podstatného jména rodu mužského určíme, jestli je životné nebo neživotné.

Dříve, než si vysvětlíme, jak správně určit životnost podstatného jména, je dobré si uvědomit několik věcí:

Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského (určování rodu si můžete zopakovat zde).

Životnost má velký význam pro určování vzoru podstatného jména (podstatné jméno životné nemůžeme přiřadit k neživotnému vzoru a naopak).

Určení životnosti je velmi důležité pro správnou shodu podmětu s přísudkem (u neživotných podstatných jmen píšeme v přísudku Y, u životných píšeme zase I měkké).

Životnost či neživotnost hraje také důležitou roli ve tvarech přídavných jmen a zájmen, která se vztahují na dané podstatné jméno (tito pánové X tyto stroje, milí chlapci X krásné zámky).

Gramatická životnost se nemusí vždy shodovat s životností přirozenou, nemůžeme tedy říci, že to, co nedýchá, není rodu životného. Je nutné tyto dva druhy životnosti odlišovat.

Jak určit životnost

Životnost/neživotnost podstatného jména určujeme pomocí jednoduchého pravidla:

Porovnejte 1. a 4. pád

Hlavní rozdíl mezi životnými a neživotnými jmény je ten, že neživotná podstatná jména mají v obou pádech stejný tvar, zatímco podstatná jména životná, mají pro 1. a 4. pád tvar rozdílný

Pro určení životnosti podstatného jména tedy stačí, aychom si oba pády řekli. Určovat životnost můžeme podle pádů v jednotném i množném čísle, lepší je ale určovat podle čísla množného (kvůli vzoru soudce, který má v jednotném čísle pro 1. a 4. pád stejný tvar, i přestože je životný; rozdílný tvar je jen v čísle množném).

dědeček - 1. pád - dědeček, 4. pád - dědečka - vidíme, že se pády neshodují, jedná se tedy o životnost

jelen - 1. pád - jelen, 4. pád - jelena - opět vidíme, že pády mají jiný tvar, jelen je rodu životného

zámek - 1. pád - zámek, 4. pád - zámek - tvary pro 1. a 4. pád jsou stejné, jedná se tedy o neživotnost

koberec - 1. pád - koberec, 4. pád - koberec - tvary jsou opět shodné, jde tedy o neživotnost

TĚŽŠÍ PŘÍPADY

sněhulákNěkterá podstatná jména, o kterých bychom řekli, že jsou neživotná, jsou životná. Není proto opravdu dobré se spoléhat na přirozenou životnost:

sněhulák - 1. pád - sněhulák, 4. pád - sněhuláka - pády se neshodují, jedná se tedy o životnost

kostlivec - 1. pád - kostlivec, 4. pád - kostlivce - pády se opět neshodují, jde tedy znovu o životnost

Do skupiny slov, na která si musíte dát pozor, patří ještě např. umrlec, nebožtík a strašák. Ani jeden z nich nedýchá, přesto mají gramatickou životnost.

soudceVZOR SOUDCE

Jak jsem už zmínila v úvodu, vzor soudce má odlišný tvar pro 1. a 4. pád pouze v množném čísle. Měli bychom si tedy pamatovat, že u slov, která se skloňují podle tohoto vzoru, musíme porovnávat vždy jen tvary množného čísla. Jednotné číslo by nás zbytečně mátlo.

TYP KREJČÍ

U podstatných jmen, která končí na skupinu -čí a označují nějaké povolání, musíme zase naopak porovnávat tvary čísla jednotného. V jehlamnožném čísle se totiž tvary pro 1. a 4. pád shodují.Patří sem např. slova výpravčí, průvodčí, krejčí apod. Tato slova vyjadřují zároveň muže i ženu vykonávající toto povolání. Abychom určovali životnost, musí toto vyjádření samozřejmě označovat muže.Např. ve větě Průvodčí nám označila lístek životnost neurčujeme.

Kolísání mezi životností a neživotností

Některá podstatná jména mužského rodu mohou kolísat mezi životností a neživotností. Více o těchto slovech se dozvíte v článku Ledoborce, slanečci a další.

Závěr

  1. Životnost určujeme jen u podstatných jmen rodu mužského
  2. Pro určení stačí porovnat tvary jména v 1. a 4. pádu
  3. Gramatická životnost a přirozená životnost se nemusí shodovat!
  4. Životnost či neživotnost jména ovlivňuje pravopis dalších slov (přísudku, rozvíjejícího zájmene nebo přídavného jména apod.)

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: