Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy (přehled)

Vydáno dne 08.06.2016 od Jana Skřivánková

Ilustrovaný přehled všech slovních druhů. Ke každému slovnímu druhu nabízíme nejen definici, ale také ilustrativní obrázek a několik příkladů.

Podstatná jména

názvy osob, věcí, zvířat, vlastností a dějů

pes Zuzanka

Alík, holčička, zahrada, míček, radost, rychlost, štěkání, běhání…

Přídavná jména

říkají nám, jaká jsou podstatná jména, odpovídají na otázky: jaký, který, čí?

bílý Zuzančin

štěkající, psí, velká, tatínkova, věrný, šťastný…

Zájmena

zastupují jména a můžeme je použít, pokud nechceme nějaké slovo neustále opakovat, slouží také k ukazování na předměty, zvířata a lidi

on ten

náš, oni, tento, jeho, svůj, kdo, jaký, nikdo, nic, nijaký, každý…

Číslovky

vyjadřují nějaký číselný údaj, například počet, pořadí nebo násobek, odpovídají na otázky: kolik, kolikátý, kolikrát a kolikero

pět kostí spí pětkrát denně

podruhé, třetí, sedmero, čtyřikrát, několikrát, tolik, dvacet, milion, stý, dvacet sedm…

Slovesa

říkají nám, co kdo dělá, označují děj (štěká), stav (sedí) nebo změnu stavu (usnul)

spát

mít, být, utíkat, těšit se, vrčí, usmívá se, letí, běží, snědl…

Příslovce

popisují bližší okolnosti nějakého děje, odpovídají na otázky jak, kdy, kde, odkud, kam, dokdy a podobně.

smutně

dolů, doma, vlevo, nahoru, zítra, včera, rychle, nahlas, zleva

Předložky

Předložky stojí vždy před nějakým podstatným jménem, jsou s ním ve spojení. S tímto jménem vyjadřují vždy nějaký vztah, například kde něco je (na zahradě), kdy se něco stane (za chvíli) a podobně.

na zahradě za mrakem

pod, mezi, k, s, ve, do, nad, u, okolo

Spojky

Spojky spojují slova nebo také věty. Spojkami se často vyjadřuje nějaký vztah, který spolu slova nebo věty mají.

míč a medvídek

protože, ale, aby, že, protože, když, a proto, a tak

Částice

Částice jsou slova, která stojí na začátku věty, uvozují ji. Slouží k tomu, aby vyjádřily, že si něco přejeme.

svítí sluníčko.

ať, kéž, nechť

Citoslovce

Citoslovce vyjadřují různé zvuky, které věci, lidé nebo zvířata vydávají.

haf

crr, mňau, hop, bú, au, bum

Pokud hledáte podrobnější vysvětlení všech slovních druhů, máme pro Vás i článek Určování slovních druhů (příběh).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: www.freepik.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: