Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Činný a trpný rod

Vydáno dne 31.01.2012 od Jana Skřivánková

Jak od sebe poznáme slovesný rod činný a trpný? Čím se tyto slovesné rody liší a co vlastně vyjadřují?

Úvod

V češtině rozlišujeme dva slovesné rody: činný a trpný. Oproti například angličtině není trpný rod příliš používán, běžně se setkáme spíše s rodem činným. Rozdíl mezi těmito dvěma rody lze v podstatě vyjádřit jednou větou: vždy záleží na tom, zda podmět danou činnost vykonává, nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen. Důležité je tedy uvědomit si, zda je podmět dané věty aktivní, něco dělá, nebo zda je činností pouze pasivně zasažen, trpí ji.

Úplně jednoduše lze říci, že činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět.

Rozdíl mezi těmito rody si můžeme ukázat na dvou příkladových větách:

Někdo umyl okna.

Podmětem této věty je slovo někdo (třeba Petr, Zuzka, maminka nebo kdokoliv jiný, kdo u vás myje okna). Ten někdo aktivně pracuje, je to on, kdo se při práci zapotí. Podmět tedy odpovídá tomu, kdo pracuje.

Okna byla někým umyta.

V této větě je podmětem slovo okna. Okna se v tomto případě na žádné aktivitě nijak nepodílí, pouze jsou mytím zasažena (po skončení děje budou nejspíše čistá). Sama se však na této práci (činnosti) nijak nepodílela, pouze jí trpěla.

A teď podrobněji k jednotlivým rodům.

Rod činný

Jak už jsem zmínila v úvodu, u rodu činného je podmět zároveň vykonavatelem děje, něco dělá, stojí ho to nějakou námahu. Podmět ovlivňuje, co se děje, sám děj vytváří. Například:

Vlak odjíždí v 8:30. (Vlak je konatelem děje, on se dá do pohybu.)
Děti si hrály na zahradě. (Děti jsou konatelem činnosti, aktivně pobíhají po zahradě a po konci hry budou určitě unavené.)
O matematice jsme psali test. (My jsme konateli děje.)
Kočka vylezla na strom. (Kočka je konatelem děje, ona je ta, která vynaložila námahu, aby se dostala na strom.)
Ptáci odlétají do teplých krajin.(Ptáci jsou konateli děje, aktivně se podílejí na činnosti, oni se namáhají.)
Petr a Michal každou sobotu hrají tenis. (Petr a Michal jsou tvůrci děje, oni se aktivně podílí na hře, po které budu i unaveni.)
Učitel chválí žáka. (Učitel je ten, kdo vykonává děj, je při něm aktivní.)
Vlk sežral Karkulku a babičku. (Vlk je ten, kdo se aktivně podílel na činnosti.)

Rod trpný

Jak už vyplývá z názvu, u slovesného trpného rodu není podmět konatelem děje, je dějem pouze zasažen, trpí ho. Aktivně se na něm nespolupodílí. Tento rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. Konatel děje je často vyjádřen 7. pádem, někdy však ve větě nemusí být vůbec. Například:

Žák je chválen učitelem. (konatel děje učitel je vyjádřen 7. pádem)
Karkulka a babičky byly sežrány vlkem. (konatel děje vlk je vyjádřen 7. pádem)
Pošta byla odeslána hned ráno. (konatel děje není znám)
Hodně se o tom mluví. (podobně jako u předchozí věty ani zde neznáme konatele děje)

Trpný rod můžeme rozeznat (vedle významu) také podle jeho "podoby", tvoříme ho dvěma způsoby:

a) sloveso být + příčestí trpné (tzv. opisný tvar)

Trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa být v příslušném tvaru (který odpovídá podmětu) a příčestí trpného od daného slovesa, například:

Dům byl postaven v roce 1920.
Všechny pokoje bylyuklizeny.
Testy budou opraveny během tohoto týdne.
Chlapec byl za špatnou známku bit.
V zoologické zahradě jsou chována vzácná a ohrožená zvířata.

Pro úplnost ještě uvedeme, že trpné příčestí se tvoří příponami -en, -n a -t (a dále podle rodu a čísla -ena, -eno, -eni, -eny, -ena apod.), připojením k minulému kmeni slovesa (napsán, doprovázen, kupován, najat, tisknut a další).

b) sloveso + se (tzv. zvratný tvar)

Použití tohoto způsobu je omezeno pouze na 3. osobu a vzniká přidáním zvratného zájmena se ke se slovesu. U těchto vět neznáme konatele děje, není vyjádřen. Jedná se zároveň o méně častou podobu trpného rodu.

Vyrobilo se jich tisíc kusů.
Hodně se o tom mluví.
V tomto roce se prodalo nejvíce knih za posledních deset let.
Natáčí se o ní dokument.
Smlouvy se podepisují u notáře.

Pozor! Ne každá věta se zvratným zájmenem musí být v trpném rodě. Vždy záleží na tom, co daná věta vyjadřuje, ne pouze na její podobě.

Závěr

U sloves rozlišujeme dva rody: činný a trpný. Základní rozdíl je v tom, že u činného rodu se podmět shoduje s konatele děje (s tím, kdo je aktivní), zatímco u trpného rodu je konatelem děje někdo jiný než podmět, podmět je dějem pouze zasažen. A aby se Vám nepletlo, který rod že je který, nabízíme Vám na závěr malou pomůcku:

rod činný = podmět něco vykonává

rod trpný = podmět je zasažen


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: