Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Není veterán jako veterán aneb Jak ovlivní životnost význam

Vydáno dne 09.09.2013 od Jana Skřivánková

Některá slova mohou mít různé významy, to jistě víte. Ale o tom, že tento význam může ovlivnit i gramatickou kategorii, jste možná ještě neslyšeli.

S homonymií, tedy s tím, že jedno slovo má více různých významů, jste se v životě už jistě setkali. Takovým učebnicovým příkladem homonyma (tedy víceznačného slova) je například koruna se třemi významy:

Homonym je v češtině velké množství, běžně mají všechny významy shodné tvary, koruna je pokaždé rodu ženského a skloňujeme ji podle vzoru žena, ať s ní platíme, nebo sedí na hlavě král či královně. Jsou ale slovíčka, která sice homonymy jsou, ale v jedné podstatné kategorii se liší. Tou kategorií je právě životnost. Podle toho, co v daném případě slovo představuje, se totiž liší jeho životnost. U některých slov se striktně rozlišuje, kdy používat tvary životné a neživotné, u některých slov pravidla pravopisu nevymezují použití tak jasně. Pojďme se podívat, která slova jsou v určování životnosti tak trochu záludná.

Proč řešit životnost jmen?

Možná si říkáte, že je jedno, zda je určité podstatné jméno životné, nebo neživotné. I v běžném životě, nejen ve školních lavicích, bychom však měli umět životnost rozlišova, a to ze dvou důvodů:

  • životnost ovlivňuje tvary slova (Viděl jsem na dvorku kohoutka X Nainstaloval jsem nový kohoutek do koupelny.)
  • životnost ovlivňuje koncovku příčestí minulého (Pokud je podmět mužského životného rodu, píšeme vždy koncovku -i, pokud je podmět vícenásobný a jeden z nich je mužského životného rodu, dáváme také koncovku -i.).

Pokud si nejste jistí, jak u podstatných jmen mužského rodu určit životnost, přečtěte si náš článek Rod životný vs. neživotný.

Která slova se liší významem i životností?

kohoutek

životný = pták, malý kohout Ve významu zvířete, malého kohouta toto slovo skloňujeme podle vzoru pán.

Slyšeli jste kokrhat kohoutka?

Pohádka vypráví o kohoutkovi a slepičce.

neživotný = součást potrubí (například vodovodní kohoutek) / rostlina / kohoutek u zbraně Pokud naopak slovo kohoutek představuje součást nějakého potrubí (vodovodního nebo třeba plynového) je slovo neživotné a skloňujeme ho podle vzoru hrad. To samé platí, pokud mluvíme o kohoutku jako části pistole..

Nainstalovali jsme nový vodovodní kohoutek.

Přečti si návod k tomu novému kohoutku.

Duch

životný = neživá bytost, netělesná bytost Nenechte se zmást tím, že duch, který straší ve starém domě, vlastně nedýchá, biologická životnost nemá vliv na tu gramatickou. Slovo duch, pokud představuje neživou bytost skloňujeme podle vzoru pán.

Viděl jsi někdy ducha?

Na tomto hřbitově se o půlnoci prohánějí duchové.

Ke slovu duch se váže jedna zvláštnost ve skloňování. V češtině mají většinou jednoslabičná životná podstatná jména zakončená na písmeno -ch v 6. pádu množného čísla koncovku -ích (například Čech – Češích). Slovo duch však může mít i koncovku -ách, správně je tedy tvar (o) duchách i (o) duších.

neživotný = ostatní významy než netělesná bytost, např. duch doby, obchodní duch, v duchu baroka Slovo duch, pokud označuje cokoliv jiného než netělesnou bytost, skloňujeme podle vzoru hrad, protože se jedná o neživotný rod. Neživotný je duch nějaké doby, umělecký nebo obchodní duch, zkrátka, když je něco v nějakém stylu, nebo má určitou povahu (podnikatelského ducha má někdo, kdo je zdatný v podnikání). V běžné řeči se můžeme setkat ve 4. pádě s životným tvarem ducha, například měl obchodního ducha. tento tvar ale ještě není kodifikovaný, nesetkáme se s ním v pravidlech, takže je sice používán, ale ještě není považován za spisovný.

manažer

životný = řídící pracovník Pokud označuje slovo manažer povolání, tedy osobu, která něco řídí, má něco na starosti, jedná se o životný rod a slovo skloňujeme podle vzoru pán.

Naše společnost hledá nového manažera.

Manažeři se sešli na společné schůzi, aby prodiskutovali podrobnosti projektu.

neživotný = program Pokud označuje manažer nějaký program, například manažer dat nebo manažer souborů, jedná se o neživotný rod a skloňujeme slovo podle vzoru hrad.

Byly manažery byly právě objednány.

Indiánek

životný = malý indián Pokud označuje slovo indiánek živou bytost, má toto slovo životný rod a skloňujeme ho podle vzoru pán.

Malí indiánkové si hráli u řeky.

neživotný (ale i životný) = zákusek S životností to v tomto případě není zcela jednoznačné. U slova indiánek jako typu zákusku totiž příručky udávají oba dva rody, tato dvojitá životnost se projevuje především ve tvarech jednotného čísla, kde se můžeme setkat s větou Dám si indiánek i dám si indiánka. Druhá podoba je dokonce v běžné řeči i častější a více zažitá. Podobně tvar 1. pádu množného čísla, kde se obvykle používá právě indiánci více než indiánky. Ta však v příručkách ještě není kodifikována, není tedy ještě považována za spisovnou. Při určování rodu vycházíme z konkrétního použitého tvaru, ve větě dám si indiánek je použit tvar neživotný, proto je i rod neživotný. Musíme vždy vycházet z použitého tvaru. Ovlivněn je také vzor, vybíráme opět mezi vzorem** pán a hrad**.

Dáme si indiánek.
Dáme si indiánka.

Že toho mají indiánci a indiánky mnoho společného, napovídá i to, že cukrářský výrobek získal pojmenování údajně podle své tmavé polevy.

veterán

Podobně je to u slova veterán. Ve významu živé osoby je vždy životného rodu, zatímco u označení historického automobilu mluvíme o rodu životném i neživotném. životný = bývalý účastník války O životnosti slova se opět můžeme přesvědčit porovnáním 1. a 4. pádu: 1. pád – kdo, co? veterán a 4. pád (vidím) koho, co? veterána. Slovo skloňujeme podle vzoru pán.

Váleční veteráni se sešli na vzpomínkové akci.

neživotný i životný = historické auto U tohoto významu můžeme ve všech pádech obou čísel používat tvary životné i neživotné. Můžeme tedy říci, že na vojenské přehlídce vozili návštěvníky veterány i veteráni. Podle toho, zda použijeme životný nebo neživotný tvar slova, určujeme také životnost a vzor pán nebo hrad. Podle toho volíme také koncovky v příčestí minulém. V příručkách se setkáte pouze s tvary životnými, v běžné řeči se však čím dál tím více vyskytují i ty neživotné. Ústav pro jazyk český uvádí proto už obě životnosti s tím, že tvary neživotné nelze odmítat.

Na přehlídce byli vystaveni veteráni. Na přehlídce byly vystaveny veterány.

průvodce

Ze stejného soudku je také slovo průvodce. U něj opět platí, že označení osoby je vždy životné, zatímco označení věci může mít tvary životné i neživotné. životný = osoba, která provádí Pokud slovo průvodce označuje živého člověka, který někde provádí (například turisty po městě nebo zámku, jedná se vždy o životný rod. Slovo v tomto významu skloňujeme podle vzoru soudce.

Podle vzoru soudce oslovujeme v 5. pádu tvarem průvodce, ne průvodče!

Průvodci poutavě vyprávěli o historii zámku.

neživotný i životný = informační příručka, letáček nebo brožura s informacemi nějaké památce nebo dílu Protože pro neživotný rod nemáme žádný vzor, který by končil na -e, skloňujeme slovo průvodce jako označení knihy podle vzoru soudce s tím, že v 1. a 5 pádě množného čísla mohou být dva tvary, a to průvodci a průvodce. můžeme tedy říci:

Nové průvodce obsahují aktuální informace.

Noví průvodci obsahují aktuální informace.

Robot

Také u slova robot rozlišujeme obě životnosti. O životnosti rozhoduje to, zda se jedná o stroj, který se podobá, nebo nepodobá člověku. životný = stroj, který se vzhledem podobá člověku Jedná se o roboty, kteří jsou podobní lidem, jedná se roboty, které známe z různých sci-fi film a knížek. Tito roboti jsou životného rodu a skloňujeme je podle vzoru pán.

Roboti napadli planetu Zemi.

životný i neživotný = stroj, který není podobný člověku, nepřipomíná člověka Nejčastěji se jedná o robota, kterého používáme v kuchyni při přípravě jídla nebo pití. V tomto významu se můžeme setkat s tvary životnými i neživotnými, podle použitého tvaru pak volíme i koncovky přídavného jména, přísudku apod. Skloňujeme ho podle vzoru pán nebo hrad.

Musím si koupit nový robot, ten starý se mi rozbil.

Musím si koupit nového robota, ten starý se mi rozbil.

panák

Nejsložitější rozlišení má slovo panák, to může mít hned tři významy a tři různé případy životnosti. Pojďme se na ně podívat. životný = nápadně nastrojený muž Pokud označuje slovo panák muže, který je vyfintěný a má upjaté chování, je vždy životného rodu a skloňujeme ho podle vzoru pán.

Byl to takový nadutý panák.

Takového panáka také znám.

neživotný = malá sklenička alkoholu (panák vodky), nebo tvar seskupení svázaného obilí na poli Pokud označuje slovo panák nějakou věc, tedy skleničku alkoholu, nebo snopy na poli, je toto slovo vždy v neživotném rodě a skloňujeme ho podle vzoru hrad. V běžné mluvené řeči se můžeme ale setkat, že někdo zve někoho na panáka a používá tedy tvar pro životný rod. Tato varianta ale ještě není kodifikována, není pravopisná, přesto ji v běžné řeči můžeme bez problému použít. Jen pozor na psaní například slohových prací, ale tam asi spojení jít na panák moc nepoužijeme… :)

Už nepij, měl jsi dva panáky.

životný i neživotný = věc zobrazující mužskou postavu Jedná se například o panáka jako loutku, nebo panáka, kterého děti skáčou na hřišti. V tomto případě můžeme používat tvary životné i neživotné, opět si ale musíme dávat pozor například na shodu podmětu s přísudkem nebo shodu s přídavným jménem.

Panáky visely na provázcích.

Panáci viseli na provázcích.

Děti skákaly panáka.

Závěr

V tomto článku jsme si poodkryli několik problematičtějších slov na určování životnosti a neživotnosti., Mým cílem bylo Vám ukázat, že význam slova může někdy ovlivnit gramatické kategorie a že není opravdu veterán jako veterán. Zároveň zjistíte, že ani v češtině není vše jednoznačně dané a stále je nad čím přemýšlet a uvažovat. V tomto článku rozhodně nejsou typické příklady z testů na životnost, je také určen spíše než školákům těm, kteří se o češtinu zajímají a kteří ji mají rádi, chtějí se o ní něco dozvědět.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: