Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovesné třídy a vzory

Vydáno dne 11.08.2014 od Jana Skřivánková

Víte, podle čeho časujeme slovesa? Jak určíme slovesnou třídu a vzor? Dnešní článek Vás provede tím nejzákladnějším, co byste měli o slovesných třídách vědět.

Slovesa patří mezi ohebné slovní druhy. To znamená, že mění své tvary, mohou se ohýbat. Stejně jako u podstatných jmen i u sloves určujeme vzory, které rozhodují o podobě všech tvarů daného slova. Určují také, jaký tvar bude v kterém případě správný.

Problematičtější na psaní jsou například tvary 3. osoby množného čísla v přítomném čase, rozkazovací způsob, minulý čas 3. osoby jednotného čísla a další. Každé sloveso tedy můžeme přiřadit ke třídě a vzoru a podle toho ho časovat. Výjimku tvoří 4 nepravidelná slovesa být, jíst, vědět a chtít. Abychom mohli zjistit, ke které třídě a vzoru sloveso patří, musíme ho dát do jiného než základního tvaru. Podobně jako to děláme u podstatných jmen. Jak na to si povíme v tomto článku.

Slovesné třídy

V češtině rozdělujeme slovesa do pěti slovesných tříd. Jejich pojmenování je jednoduché, říká se jim totiž první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá. Na druhou stranu mnoha uživatelům češtiny dělá problémy zapamatovat si, která třída je která, respektive do které třídy patří které vzory.

Abychom mohli určit třídu, do které sloveso patří, musíme si toto sloveso říci ve tvaru 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase. Například:

sloveso 3. os., č. j., přítomný č.
nést nese
tisknout tiskne
kupovat kupuje
prosit prosí
dělat dělá

Všimněte si, že každé sloveso je zakončeno jinou koncovkou (-e. -ne, -je, -í, -á). Podle těchto koncovek pak sloveso přiřadíme ke konkrétní slovesné třídě. Tříd je celkem pět:

  • 1. třída (zakončení na -e)
  • 2. třída (zakončení na -ne)
  • 3. třída (zakončení na -je)
  • 4. třída (zakončení na -í)
  • 5. třída (zakončení na -á)

Protože nemají třídy kromě pořadí jiné označení, mohou se někdy špatně pamatovat. Studenti sice správně určí, že se jedná ten a ten vzor, ale už si nepamatují, jaké označení nese která třída. Pomoci se zapamatováním by Vám mohl tento přehled:

Vzory

Stejně jako podstatná jména dělíme nejdříve na rody a poté na vzory i slovesa dělíme v rámci tříd na vzory. Nejjednodušší je v tomto ohledu 5. třída, která má pouze jeden vzor, a to dělá.

U dalších tříd rozhodují o příslušnosti ke vzoru nejčastěji tvary přítomného času a tvary minulého času. Ke každé z tříd si povíme podrobněji v samostatném článku, v tomto stručném přehledu si pouze vyjmenujeme u každé třídy všechny její vzory.

1. třída

Patří sem slovesa zakončena ve 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase koncovkou -e. Rozlišujeme celkem pět vzorů:

nese
bere
maže
peče
umře

2. třída

Patří sem slovesa zakončena ve 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase koncovkou -ne. Rozlišujeme u ní 3 vzory:

tiskne
mine
začne

3. třída

Do této třídy řadíme slovesa, která jsou zakončena v 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase na koncovku -je. Rozlišujeme v ní dva vzory:

kryje
kupuje

4. třída

Do této třídy řadíme slovesa, která jsou zakončena v 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase na koncovku -í. Rozlišujeme v ní celkem tři vzory:

prosí
trpí
sází

5. třída

Do této třídy řadíme slovesa, která jsou zakončena v 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase na koncovku -á. Pátá slovesná třída obsahuje pouze jeden vzor, a to:

dělá

O rozdílech mezi jednotlivými vzory si povíme v samostatných článcích ke každé slovesné třídě. Každá třída má trochu odlišný způsob, jak sloveso ke vzoru přiřadit, pojďme si ale obecně ukázat, jak bychom měli postupovat.

Jak určit slovesnou třídu a vzor (příklad)

Vezmeme například slovo tancovat. Už víme, že musíme nejdříve získat tvar 3. osoby čísla jednotného pro čas přítomný, tedy v našem případě (on) tancuje. Podíváme se, na co tvar slovesa končí. Zjistíme, že je zakončen koncovkou -je. Díky tomu můžeme určit, že sloveso patří ke 3. slovesné třídě.

3. slovesná třída má dva vzory: kryje a kupuje. Mezi nimi se rozhodneme podle tvaru minulého času: kryl a kupoval. Pokud porovnáme slovo tancoval se vzory kryl a kupoval, zjistíme, aniž bychom potřebovali vědět přesnou poučku, že se nápadně podobá právě vzoru kupuje: tancoval jako kupoval.

Sloveso tancovat tedy patří do 3. slovesné třídy a časujeme ho podle vzoru kupuje.

Tento postup není rozhodně univerzální, u jiných tříd rozhoduje o přiřazení ke vzoru tvar přítomného času, někdy si musíme pomoci například i rozkazovacím způsobem. Ke spíše ukázkou postupu jak na to.

Krátké shrnutí na závěr

Dnes jsme si řekli, že

  • slovesa dělíme do pěti tříd
  • do třídy přiřadíme sloveso podle tvaru pro 3. osobu jednotného čísla přítomného času (sází, kryje, tiskne, dělá a další)
  • každá třída má své vzory, podle kterých sloveso časujeme
  • ke vzorům přiřazujeme slovesa různými způsoby (například tvary minulého času).

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroje obrázků postaviček: clker.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: