Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Obecný test: Letopisy Narnie

Vydáno dne 16.02.2012 od Jana Skřivánková

Test, který prověří Vaše obecné znalosti z českého jazyka. Tentokrát je založen na krátkém věnování z knihy Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.

Pozorně si přečtěte text a poté odpovězte na otázky. Otázky si zapište do počítače nebo na kousek papíru. Až odpovíte na poslední otázku, klikněte na tlačítko Vyhodnotit. Zobrazí se Vám správné odpovědi i s vysvětlením.

Pro Lucy Barfieldovou

Moje milá Lucinko,

tenhle příběh jsem napsal pro tebe, jenže když jsem začínal, neuvědomil jsem si, že holčičky rostou rychleji než knížky. Následkem toho jsi teď už příliš velká na pohádky, a než bude knížka vytištěn a svázána, budeš ještě větší. Ale jednou budeš dost stará na to, abys začala pohádky číst znova. Pak můžeš tuhle knížku sejmout z nejvyšší police, oklepat z ní prach a povědět mi, co si o ní myslíš. Tou dobou už nejspíš budu úplně hluchý a hodně starý, takže z toho neuslyším ani slovo, a když uslyším, nepochopím ho. Ale stejně budu pořád

Tvůj milující kmotr

C. S. Lewis

Otázky a úkoly k textu

1. Zájmeno tenhle nahraďte spisovným tvarem.
2. V první větě najděte zdrobněliny.
3. Ve větě Bude ještě větší najděte a vypište přísudek. Určete jeho druh.
4. Určete, jakým větným členem je v tomto textu slovo nejvyšší.
5. Od přídavného jména stará utvořte 2. a 3. stupeň.
6. U slovesa začínat určete vid a vytvořte k němu vidový protiklad.
7. Vypište z textu všechna slovesa v trpném rodě.

A dvě bonusové otázky pro zajímavost

8. Víte, jak se nazývá žánr, do kterého patří knihy Letopisy Narnie?
9. Víte, s kterým významným spisovatelem stejného žánru se Lewis přátelil? Znáte nějaké knihy tohoto autora?

<a href=„#“ class=„btn btn-primary btn-lg js-show-next-hidden-test“>Vyhodno­tit</a>

  1. tento – tvar tenhle je hovorový, spisovný tvar tohoto ukazovacího zájmena pro 1. pád jednotného čísla je tento.
  2. Lucinka, holčičky, knížky – zdrobněliny označují věc menšího rozměru než slovo, od kterého jsou odvozeny, mohou také označovat ale kladný vztah k dané věci/člověku (např. soudek je menší než sud, pejsek je menší než pes, podobně holčičkou nazveme někoho, ke komu máme dobrý vztah, zatímco slovo holka náš kladný vztah nevyjadřuje, pejska máme také radši než psa apod.). Zdrobněliny často poznáme také podle koncovek, často jsou zakončeny na -ek (synek), -ík (košík), -ka (miska), -ko (bříško), -íček (lvíček), -ička (holčička) atd. Jedinými zdrobnělinami v první větě jsou proto slova Lucinka, holčičky a knížky.
  3. Bude větší, jmenný přísudek se sponou (nebo také slovesně-jmenný přísudek) – jmenný přísudek se sponou se skládá ze sponového slovesa (v tomto případě být ve tvaru bude) a jmenné části, která dává celému přísudku význam (v našem případě přídavné jméno větší). Samotné sponové sloveso být nenese žádný význam, ten musí být upřesněn právě jmennou částí.
  4. Přívlastek shodný – slovo nejvyšší rozvíjí slovo police, upřesňuje nám, o jakou polici jde, jaká ta police je. Jedná se tedy o přívlastek. V různých pádech se tvar přívlastku mění spolu se slovem, které rozvíjí (na nejvyšší polici – na nejvyšších policích), proto přívlastek shodný.
  5. Starší a nejstarší – 2. stupeň přídavného jména starý vytvoříme příponou -ší k základu slova (starší), 3. stupeň v češtině tvoříme z druhého stupně přidáním předpony nej- (nejstarší).
  6. nedokonavý, začít – nedokonavá slovesa vyjadřují budoucí čas složeným tvarem, který je tvořen pomocným slovesem být v příslušném tvaru a infinitivem daného slovesa (v našem případě např. budu začínat), dokonavá slovesa naopak budoucnost vyjadřují tvarem přítomného času, protože přítomný čas nemohu vyjadřovat (tedy začít – začnu).
  7. bude vytištěna a (bude) svázána – u slovesného trpného rodu není podmět konatelem děje, je dějem pouze zasažen, aktivně se na něm nepodílí. Takto je tomu i ve větě s knihou, ta bude někým vytištěna a svázána, sama se na ději podílet nebude, pouze jím bude zasažena. Doplňující otázky:
  8. Fantasy – jedná se o žánr, který je založen na magii či jiných nadpřirozených prvcích (například bájné bytosti, bohové). Fantasy však poznáme také podle toho, že se děj odehrává v jiném světě než našem. Často tento svět bývá na našem světě nezávislý, někdy s ním může být propojen (to je i případ Letopisů Narnie, kdy se děti do Narnie dostanou přes starou skříň). V Narnii se setkáváme zároveň s magií i bájnými bytostmi, například s fauny, čarodějnicí, mluvícími zvířaty apod.
  9. Clive Staples Lewis byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena, který je známý především jako autor trilogie Pán prstenů či románu Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky).

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: